Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Phd Dissertation


2014

Efficient Storage Indexing of Structured and Unstructured Data

Author: G. Margaritis | Supervisor: Advisor: S. Anastasiadis

Category: Phd Dissertation

2014

Cross-Layes Resource Allocation for Video Transmission over Wireless Multi-Access Networks

Author: A. Katsenou | Supervisor: Advisor: L.-P. Kondi

Category: Phd Dissertation

2013

Knowledge Extraction Methods from Document Collections

Author: A. Kalogeratos | Supervisor: Advisor: A. Lykas

Category: Phd Dissertation

2013

Highly-Efficient synchronization techniques in shared-memory distributed systems

Author: N.D. Kallimanis | Supervisor: Advisor: V. Dimakopoulos

Category: Phd Dissertation

2013

Revelance and Diversity-based Ranking in Network-Centric Information Management Systems

Author: M. Drosou | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Phd Dissertation

2013

Mesh Parameterization for Feature-based Mesh Editing Applications

Author: Th. Athanasiadis | Supervisor: Advisor: i. Fudos

Category: Phd Dissertation

2013

Embedded Testing Architectures

Author: V. Tenentes | Supervisor: Advisor: X. Kabousianos

Category: Phd Dissertation

2012

Αποθηκευμένες Όψεις για Κατατακτήριες Ερωτήσεις με Άνω Όριο Αποτελεσμάτων: Επεξεργασία Ερωτήσεων, Ενημέρωση και Ομοιότητα

Author: Ε. Baikousi | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis

Category: Phd Dissertation

2012

Μέθοδοι ανάλυσης κυτταρολογικών εικόνων

Author: M. Plisiti | Supervisor: Advisor: Ch. Nikou

Category: Phd Dissertation

2012

Αυτόματη Ανάλυση Λειτουργίας Εγκεφάλου σε Άτομα με την Νόσο Alzheimer Βασισμένη στον Αλγόριθμο Τυχαίων Δασών

Author: E. Tripoliti | Supervisor: Advisor: G. Manis

Category: Phd Dissertation

2012

Ανάλυση Πολυκαναλικών Εικόνων Χρωμοσωμάτων

Author: P. Karvelis | Supervisor: Advisor: A. Lykas

Category: Phd Dissertation

2010

Methods of Local and Global Optimization

Author: C. Voglis | Supervisor:

Category: Phd Dissertation

2010

Methods for biomedical signal and image processing

Author: V. Oikonomou | Supervisor: Advisor: K. Blekas

Category: Phd Dissertation

2010

Νέα στατιστικά μοντέλα εικόνας για την ανίχνευση και σχεδίαση υδατοσημάτων

Author: A. Mairgiotis | Supervisor: Advisor: I.H. Lagaris

Category: Phd Dissertation

2009

Μπεϋζιανές Μέθοδοι για Προβλήματα Μηχανικής Μάθησης και Επεξεργασίας Εικόνας

Author: D. Tzikas | Supervisor: Advisor: A. Likas

Category: Phd Dissertation