Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2009

Αποκεντρωμένη διαχείριση πρόσβασης για ομοσπονδιακές υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων

Author: N. Boudouropoulos | Supervisor: Advisor: S. Anastasiadis. In Greek

Category: Master Thesis

2008

Αλγόριθμοι Πολυδιανομής Προσανατολισμένοι στα Δεδομένα

Author: Th. Aggelidis | Supervisor: Advisor: A. Zarras. In Greek.

Category: Master Thesis

2008

Διαχείριση Συμφραζομένων σε Περιβάλλοντα Πανταχού Παρόντος Υπολογισμού.

Author: K. Georgoulas | Supervisor: Advisor: A. Zarras. In Greek.

Category: Master Thesis

2008

Ανάπτυξη Ενδιάμεσου Λογισμικού Ενήμερου Περιεχομένου Βασισμένο στην Ασαφή Λογική

Author: E. Georga | Supervisor: Advisor: D. Fotiadis (In Greek)

Category: Master Thesis

2008

Σημασιολογική Αναπροσαρμογή Υπηρεσιοκεντρικών Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού

Author: D. Athanasopoulos | Supervisor: Advisor: A. Zarras (In Greek)

Category: Master Thesis

2008

Ιεραρχικό Μοντέλο Πρόσβασης Αντικειμένων με τη Χρήση Υπηρεσιών Διαδυκτίου

Author: Α. Kosta | Supervisor: Advisor: G. Manis (In Greek)

Category: Master Thesis

2008

Μια Δομημένη Αρχιτεκτονική για το Σύστημα Χρόνου-Εκτέλεσης του παραλληλοποιητικού Μεταφραστή OMPi

Author: G. Filos | Supervisor: Advisor: V.V. Dimakopoulos

Category: Master Thesis

2008

Approximate Joins for Relational Data

Author: I. Krommydas | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2008

Μελέτη Αλγορίθμων Ελάχιστης Τομής και Εφαρμογή τους σε Προβλήματα Κατάτμησης Εικόνας

Author: Α. Theodoulou | Supervisor: Advisor: S. Nikolopoulos (In Greek)

Category: Master Thesis

2008

Δειγματοληψία με Χρήση Κανονικών Κατανομών και Εφαρμογή σε Καθολική Βελτιστοποίηση

Author: S. Chatzis | Supervisor: Advisor: I.H. Lagaris (In Greek)

Category: Master Thesis

2008

Efficient Kernel-based Clustering

Author: G. Tzortzis | Supervisor: Advisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2008

Preference-Aware Publish/Subscribe Delivery with Diversity

Author: M. Drosou | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2008

Βέλτιστες τριγωνοποιήσεις κυρτών πολυγώνων

Author: L. Kamona | Supervisor: Advisor: G. Manis

Category: Master Thesis

2008

Αλγόριθμοι Εκπομπής σε Κινητά Κατά Περίπτωση Δίκτυα

Author: S.-D. Agathos | Supervisor: Advisor: E. Papapetrou. (In Greek)

Category: Master Thesis

2008

Συγχρονισμός Διεργασιών μέσω Δοσοληψιών

Author: E. Kosmas | Supervisor: Advisor: P. Faturu (In Greek)

Category: Master Thesis