Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2008

Skeleton-based Rigid Skinning for Character Animation

Author: A. Vasilakis | Supervisor: Advisor: I. Fudos

Category: Master Thesis

2008

Δυναμικές Δομές Δεικτοδότησης Κειμένων για Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων

Author: G. Margaritis. | Supervisor: Advisor S. Anastasiadis. In Greek

Category: Master Thesis

2008

Απεικόνιση μη Εμφωλευμένων Βρόχων σε Ενδιάμεση Αναπαράσταση Μεταφραστή Πολυνηματικού Επεξεργαστή Ειδικού Σκοπού

Author: D. Evgenidou. | Supervisor: Advisor: G. Manis. In Greek

Category: Master Thesis

2008

Αναζήτηση Περιεχομένου σε Αδόμητα Δίκτυα Ομότιμων

Author: V. Fotopoulos | Supervisor: Advisor: A. Zarras. In Greek

Category: Master Thesis

2007

Πολιτικές Ρύθμισης της Διαχείρισης της Ενημέρωσης Αποθηκών Δεδομένων

Author: A. Karagagiannis. | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis.

Category: Master Thesis

2007

Cooperative XPath Caching

Author: K. Lillis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2007

Συνεχής Υπολογισμός Γενικευμένων Skyline Ερωτημάτων σε Κατανεμημένα Συστήματα

Author: A.Fotiadou | Supervisor: Advisor: E. Pitoura. In Greek.

Category: Master Thesis

2007

Υπέρθεση Εικόνων με Μικτές Κατανομές

Author: D. Gerogiannis | Supervisor: Advisor: Ch. Nikou (In Greek

Category: Master Thesis

2007

Αλγοριθμικά Θέματα Αστάθειας Ετερογενών Δικτύων

Author: M.G. Chroni | Supervisor: Advisor: S. Nikolopoulos (In Greek)

Category: Master Thesis

2007

Σχεδίαση και Ανάλυση Ατομικών Αντικειμένων

Author: N. Kallimanis | Supervisor: Advisor: P. Faturu (In Greek)

Category: Master Thesis

2007

NP-Πλήρη Προβλήματα σε Κλάσεις Τέλειων Γραφημάτων

Author: M.D. Chroni | Supervisor: Advisor: S. Nikolopoulos (In Greek)

Category: Master Thesis

2007

Διατήρηση Ενημερότητας Βάσεων Δεδομένων σε Αδόμητα Συστήματα Ομότιμων Κόμβων

Author: K. Alexakis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura (In Greek)

Category: Master Thesis

2007

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης για τον Εντοπισμό Μοτίβων σε Συμβολοσειρές

Author: A. Boudigari | Supervisor: Advisor: Κ. Blekas. In Greek

Category: Master Thesis

2007

Δρομολόγηση σε ασύρματα κινητά δίκτυα για την εξυπηρέτηση ερωτήσεων σε βάσεις δεδομένων.

Author: E. Rova | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis. In Greek

Category: Master Thesis

2007

Μέθοδοι Ομαδοποίησης Κειμένων

Author: A. Kalogeratos | Supervisor: Advisor: A. Lykas. In Greek

Category: Master Thesis