Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2009

Τεχνικές Υψηλής Ποιότητας Ελέγχου Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Author: S. Balatsouka | Supervisor: Advisor: Ch. Kabousianos (In Greek)

Category: Master Thesis

2009

Στατιστικές Μέθοδοι Ανακατασκευής Εικόνων Τομογραφίας Εκπομπής

Author: A. Kambouraki | Supervisor: Advisor: X. Nikou

Category: Master Thesis

2009

Κωδικοποίηση Απαλοιφής για Έγγραφα XML σε Συστήματα Ομότιμων Κόμβων

Author: P. Giotakis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura (In Greek)

Category: Master Thesis

2009

Διαχείριση Πόρων σε ETL Διαδικασίες

Author: P. Domouxtsidis | Supervisor: Advisor: P. Vasiliadis

Category: Master Thesis

2009

Αποδοτικοί Αλγόριθμοι Εκπομπής με Κωδικοποίηση Δικτύου σε Κινητά κατά Περίπτωση Δίκτυα

Author: N. Papanikos | Supervisor: Advisor:E. Papapetrou (In Greek)

Category: Master Thesis

2009

Αυτοματοποιημένη Ενσωμάτωση Κατανεμημένων Εφαρμογών Βασιζόμενων σε Ετερογενές Ενδιάμεσο Λογισμικό

Author: I. Tsaparlis | Supervisor: Advisor: A. Zarras

Category: Master Thesis

2009

Νευτώνεια Φασματική Ομαδοποίηση

Author: K. Xristodoulidou | Supervisor: Advisor: K. Blekas. In Greek

Category: Master Thesis

2009

Επιλογή Χαρακτηριστικών σε Προβλήματα Ταξινόμησης

Author: O. Petroxilos | Supervisor: Advisor: A. Lykas. In Greek

Category: Master Thesis

2009

Πειραματική μελέτη μεθόδων σύγκρισης υπηρεσιών διαδικτύου στα πλαίσια της συντήρησης υπηρεσιοκεντρικών εφαρμογών

Author: E. Kouri | Supervisor: Advisor:A. Zarras. In Greek

Category: Master Thesis

2009

Ανίχνευση κινούμενων αντικειμένων σε βίντεο με μικτά μοντέλα παλινδρόμησης

Author: I. Flentzouri | Supervisor: Advisor: K. Blekas. In Greek

Category: Master Thesis

2009

Feature-Based 3D Morphing

Author: Th. Athanasiadis | Supervisor: Advisor: I. Fudos

Category: Master Thesis

2009

Αποδοτική αποτίμηση ερωτήσεων OLAP

Author: Ch. Papageorgiou | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis. In Greek

Category: Master Thesis

2009

Fast and Reliable Stream Storage Through Differential Data Journaling

Author: A. Hatzieleftheriou | Supervisor: Advisor: S. Anastasiadis

Category: Master Thesis

2009

Αποδοτική διαχείριση πλεονασμού για αξιόπιστη αποθήκευση ροών

Author: M. Markoulakis | Supervisor: Advisor: S. Anastasiadis. In Greek

Category: Master Thesis

2009

Hades: Locality-aware Proxy Caching for Distributed File Systems

Author: L. Konsta | Supervisor: Advisor: S. Anastasiadis

Category: Master Thesis