Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2008

Ανάπτυξη Ενδιάμεσου Λογισμικού Ενήμερου Περιεχομένου Βασισμένο στην Ασαφή Λογική

Author: E. Georga | Supervisor: Advisor: D. Fotiadis (In Greek)

Category: Master Thesis

2007

Υπέρθεση Εικόνων με Μικτές Κατανομές

Author: D. Gerogiannis | Supervisor: Advisor: Ch. Nikou (In Greek

Category: Master Thesis

2007

Αλγοριθμικά Θέματα Αστάθειας Ετερογενών Δικτύων

Author: M.G. Chroni | Supervisor: Advisor: S. Nikolopoulos (In Greek)

Category: Master Thesis

2007

Σχεδίαση και Ανάλυση Ατομικών Αντικειμένων

Author: N. Kallimanis | Supervisor: Advisor: P. Faturu (In Greek)

Category: Master Thesis

2007

NP-Πλήρη Προβλήματα σε Κλάσεις Τέλειων Γραφημάτων

Author: M.D. Chroni | Supervisor: Advisor: S. Nikolopoulos (In Greek)

Category: Master Thesis

2007

Διατήρηση Ενημερότητας Βάσεων Δεδομένων σε Αδόμητα Συστήματα Ομότιμων Κόμβων

Author: K. Alexakis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura (In Greek)

Category: Master Thesis

2007

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης για τον Εντοπισμό Μοτίβων σε Συμβολοσειρές

Author: A. Boudigari | Supervisor: Advisor: Κ. Blekas. In Greek

Category: Master Thesis

2007

Δρομολόγηση σε ασύρματα κινητά δίκτυα για την εξυπηρέτηση ερωτήσεων σε βάσεις δεδομένων.

Author: E. Rova | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis. In Greek

Category: Master Thesis

2007

Μέθοδοι Ομαδοποίησης Κειμένων

Author: A. Kalogeratos | Supervisor: Advisor: A. Lykas. In Greek

Category: Master Thesis

2007

Ιεραρχίες κόμβων δομημένες σε δακτύλιο για P2P συστήματα βασισμένα σε RDF σχήματα.

Author: N. Kremmidas | Supervisor: Advisor: E. Pitoura. In Greek

Category: Master Thesis

2007

Τεχνικές τοποθέτησης και διασύνδεσης πρότυπων λογικών κυττάρων VLSI κυκλωμάτων

Author: D. Markouzis | Supervisor: Advisor: I. Fudos (In Greek)

Category: Master Thesis

2007

Replication of XML Documents Using Replication Routing Indexes in Unstructured p2p Systems.

Author: P. Skyvalidas | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2007

Τεχνικές αναζήτησης σε δίκτυα ομότιμων: πλεονάζοντα μυνήματα

Author: S. Margariti | Supervisor: Advisor: V. Dimakopoulos. In Greek

Category: Master Thesis

2007

Σχεδίαση Γραμμικών Ολισθητών με Επιλεκτική Ανάδραση.

Author: V. Tenentes | Supervisor: Advisor: Ch. Kavousianos. In Greek

Category: Master Thesis

2007

Μικτά Μοντέλα Π-σιγμοειδών Κατανομών

Author: A. Alivanoglou | Supervisor: Advisor: Α. Lykas. In Greek.

Category: Master Thesis