Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2019

Path planning and control of a centrifugal-force mini-robot

Author: Sokratis Dimitriadis | Supervisor: K. Vlahos

Category: Master Thesis

2019

Flow motifs in interaction networks

Author: Chrysanthi Kosyfaki | Supervisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis

2019

The UU-test: Deciding on distribution unimodality using tests of uniformity

Author: P. Chasani | Supervisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2019

Tool support and topological study of schema evolution in terms of foreign keys

Author: K. Dimolikas | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2018

Adaptation through replica-group reconfiguration in NoSQL data stores

Author: D. Valekardas | Supervisor: K. Magoutis

Category: Master Thesis

2018

Subspace optimization extending the Dog-Leg Algorithm

Author: A. - E. Rizou | Supervisor: I. H. Lagaris

Category: Master Thesis

2018

Decremental dominators and low-high orders in DAGs

Author: Konstantinos Giannis | Supervisor: L. Georgiadis

Category: Master Thesis

2018

Επαναταυτοποίηση Ατόμων από Εικόνες και Βίντεο

Author: V. Bakalis | Supervisor: Advisor: Ch. Nikou

Category: Master Thesis

2018

A multifragment renderer for material aging visualization

Author: G. Adamopoulos | Supervisor: Advisor: I. Fudos

Category: Master Thesis

2018

Bias Disparity in recommendation systems

Author: Virginia Tsintzou | Supervisor: Advisor: P. Tsaparas

Category: Master Thesis

2018

Multiple Mini-Robots Navigation using Reinforcement Learning

Author: Piyabhum Chaysri | Supervisor: Advisor: K. Blekas

Category: Master Thesis

2018

Εφαρμογές της Εκμάθησης Πολυπτυγμάτων Reimann στην Υπολογιστική Όραση

Author: Th. Katsigiannis | Supervisor: Advisor: Chr. Nikou

Category: Master Thesis

2018

Multi-Agent Reinforcement Learning Methods for Congestion Problems

Author: Christos Spatharis | Supervisor: Advisor: K. Blekas

Category: Master Thesis

2018

Μαθηματικά Ομοιώματα και Υπολογιστική Αναπαράσταση της Χημικής Καρκινογένεσης και Αναστολή της μέσω χορήγησης Αντικαρκινογόνων Ουσιών

Author: Paraskevi Koutsi | Supervisor: Advisor: G. Manis

Category: Master Thesis

2018

An Empiriacal Study on the Usage of Conventions and Rules for SQL Programming in Fass

Author: Aggelos Papamichail | Supervisor: Advisor: A. Zarras

Category: Master Thesis