Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2018

An Empiriacal Study on the Usage of Conventions and Rules for SQL Programming in Fass

Author: Aggelos Papamichail | Supervisor: Advisor: A. Zarras

Category: Master Thesis

2018

Προσέγγιση & Αναπαράσταση Δεδομένων μιας Διάστασης με Συνδυασμό MLP & RBF Νευρωνικών Δικτύων

Author: Erisa Skenda | Supervisor: Advisor: I.H. Lagaris

Category: Master Thesis

2018

Decremental dominators and low-high orders in DAGs

Author: Konstantinos Giannis | Supervisor: Advisor: L. Georgiadis

Category: Master Thesis

2018

Extraction and classification of phases in schema evolution histories

Author: Maria Zerva | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2018

Template-Driven Team Formation

Author: Spyros Apostolou | Supervisor: Advisor: P. Tsaparas

Category: Master Thesis

2018

Ανάκτηση και Ανάλυση Δεδομένων Θύρας ON-BOARD-DIAGNOSTICS (OBD) με Σκοπό την Αποδοτικότερη Διαχείριση Οχημάτων

Author: A. Rizos | Supervisor: Advisor: G. Tsiatouxas

Category: Master Thesis

2018

The Role of Polarization and Diversity in Social Networks

Author: Ioannis Kouvatis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2017

Diversifying big data in parallel

Author: K. Noulis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2017

Supporting exploratory analytics on repository-extracted schema histories by integrating external contextual infomation

Author: A. Pappas | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2017

Community detection in undirected graphs using a new quality measure

Author: N. Koufos | Supervisor: Advisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2017

Measuring and moderating opinion polarization in online social networks

Author: A. Matakos | Supervisor: Advisor: P. Tsaparas

Category: Master Thesis

2017

Service management in NoSQL data stores via replica-group reconfigurations

Author: E. Bekas | Supervisor: Advisor: K. Magoutis

Category: Master Thesis

2017

Detection of predictable temporal changes in multidimensional biological sequences

Author: N. Timonidis | Supervisor: Advisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2017

Graph metrics as predictors of schema evolution for relational databases

Author: M.-R. Kolozoff | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2017

Εξαγωγή περιγράμματος χειλιών από εικόνες προσώπου

Author: Α. Fares Said | Supervisor: Advisor: A. Lykas

Category: Master Thesis