Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας και Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ030

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~pvassil/courses/db_III/index.html

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Αρχιτεκτονική της εσωτερικής δομής ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Διεργασίες, δομές αποθήκευσης, μηχανισμός λειτουργίας ΣΔΒΔ.

Επεξεργασία ερωτήσεων. Το γενικό πλαίσιο της επεξεργασίας ερωτήσεων. Αλγεβρικοί τελεστές και αλγόριθμοι εκτέλεσής τους (επιλογή, σύνδεση, συνάθροιση).

Βελτιστοποίηση ερωτήσεων. Ο χώρος βελτιστοποίησης και οι παράμετροί του. Αριστεροβαθή δέντρα. Δυναμικός προγραμματισμός για τη βελτιστοποίηση ερωτήσεων.

Συναλλαγές και έλεγχος ταυτοχρονισμού σε βάσεις δεδομένων. Ορθά και λανθασμένα χρονοπρογράμματα. Σειριοποιησιμότητα. Serializability graphs. Κλειδαριές. Αλγόριθμος 2 Phase Locking. SQL Isolation levels.

Ανάνηψη από αποτυχίες. Log files. Write-ahead Logging. Αλγόριθμοι ανάνηψης από αποτυχίες.

Φυσική σχεδίαση και ρύθμιση βάσεων δεδομένων. Ευρετήρια. Κατάτμηση σχέσεων. Επανεγγραφή ερωτήσεων.

Ασφάλεια και διαχείριση χρηστών σε βάσεις δεδομένων.

Αποθήκες δεδομένων. Γενικό πλαίσιο ολοκλήρωσης και οργάνωσης της πληροφορίας σε αποθήκες δεδομένων. OLAP. ETL. Star & Snowflake schemata. Επεξεργασία ερωτήσεων σε αποθήκες δεδομένων.

Παρατηρήσεις: