Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μηχανική Μάθηση

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Δ1

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Δ - Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~arly/courses/ml/ml.html

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

  • Στόχος του αυτού του μεταπτυχιακού μαθήματος είναι η παρουσίαση των προβλημάτων και των μεθόδων που σχετίζονται με το αντικείμενο της Μηχανικής Μάθησης.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τεχνικές μάθησης που βασίζονται σε στατιστικές μεθόδους, σε νευρωνικά δίκτυα και σε kernel machines.
  • Τα βασικά προβλήματα που μελετώνται είναι: εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας, ταξινόμηση και προσέγγιση/παλινδρόμηση. Η έμφαση δίνεται σε πιθανοτικές μεθόδους, νευρωνικές τεχνικές και μεθόδους που βασίζονται σε kernels.
  • Ύλη του μαθήματος: Εισαγωγή στα προβλήματα της μηχανικής μάθησης, κατανομές πιθανότητας, γραμμικά μοντέλα, νευρωνικά δίκτυα, μέθοδοι που χρησιμοποιούν kernels, συνδυασμός μοντέλων, γραφικά μοντέλα, μικτές κατανομές και ο αλγόριθμος ΕΜ, μέθοδοι δειγματοληψίας, κρυφά Μαρκοβιανά μοντέλα, ενισχυτική μάθηση

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Τ06 -Μηχανική Μάθηση