Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ερευνητική μεθοδολογία

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Χ7

Ειδίκευση - Ενότητα: Δεν εντάσσεται σε καμία από τις τέσσερις ενότητες

Τύπος: ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Μονάδες ECTS: 3,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

  • Εισαγωγή στην έρευνα.
  • Τι είναι έρευνα, τύποι έρευνας και διαφορά μεταξύ μελέτης και έρευνας.
  • Μεθοδολογίες συγγραφής επιστημονικού κειμένου.
  • Επισκόπηση βιβλιογραφίας.
  • Σκοπός, στόχοι και υποθέσεις εργασίας.
  • Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας.
  • Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας.
  • Μελέτη περίπτωσης.
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων και προσεγγίσεις στη συζήτηση.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: