Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ401

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cse.uoi.gr/~cnomikos/courses/pl/pl-main.htm

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Κατηγορίες γλωσσών προγραμματισμού. Μέθοδοι υλοποίησης: μετάφραση, διερμηνεία και υβριδικές μέθοδοι. Σύνταξη και σημασιολογία. BNF και συντακτικά διαγράμματα.

Προστακτικές γλώσσες. Σταθερές, μεταβλητές και παραστάσεις. Αποτίμηση παραστάσεων. Εντολές ανάθεσης, επιλογής και επανάληψης. Δέσμευση, διάρκεια ζωής και εμβέλεια. Διαχείριση μνήμης. Υποπρογράμματα και πέρασμα παραμέτρων. Τύποι δεδομένων. Υλοποίηση τύπων. Ισοδυναμία τύπων.

Συναρτησιακός προγραμματισμός. Η γλώσσα προγραμματισμού Haskell. Αναδρομικές συναρτήσεις. Οκνηρή αποτίμηση. Συναρτήσεις υψηλότερης τάξης. Πολυμορφισμός.

Λογικός προγραμματισμός. Η γλώσσα προγραμματισμού Prolog. Όροι, κατηγορήματα, γεγονότα, κανόνες και ερωτήσεις. Αναδρομικά κατηγορήματα. Αλγόριθμοι ταυτοποίησης και ικανοποίησης στόχου. Αποκοπή και άρνηση ως αποτυχία.

Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες: αντικείμενα, κλάσεις, ενθυλάκωση, κληρονομικότητα.

Παρατηρήσεις: