Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανάπτυξη Λογισμικού

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ301

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 3ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~pvassil/courses/sw_dev/index.html

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Επανάληψη θεμελιωδών αρχών του αντικειμενοστρεφούς παραδείγματος.

Τεχνικές μοντελοποίησης αντικειμενοστρεφούς λογισμικού.  UML modeling, Unified Process, Agile Modeling, UML Diagrams (class diagrams, sequence diagrams)

Μέθοδος για αποτύπωση προδιαγραφών, ανάλυση και σχεδίαση στο αντικειμενοστρεφές υπόδειγμα προγραμματισμού. Requirements analysis. Use cases.

Θεμελιώδεις αρχές και μετρικές σχεδίασης. Θεμελιώδες αρχές σχεδίασης. Ενθυλάκωση, Νόμος της Δήμητρας, Single Responsibility Principle, Open-Closed Principle, Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle, Dependency Inversion Principle. Μετρική Σύζευξης.

Εισαγωγή στον έλεγχο και τη συντήρηση λογισμικού. Είδη και τεχνικές ελέγχου. Unit Testing. Junit.

Υλοποίηση ευμεγέθους προγραμματιστικής άσκησης (project) σε φάσεις.

Παρατηρήσεις: