Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κατ’ επίβλεψη Μελέτη (Χειμερινό εξάμηνο)

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Χ1

Ειδίκευση - Ενότητα: Δεν εντάσσεται σε καμία από τις τέσσερις ενότητες

Τύπος: ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει ανεξάρτητη μελέτη ή εργασία υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του Τμήματος. Στο τέλος του μαθήματος κατατίθεται αναφορά και έκθεση πεπραγμένων στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ..

Διδάσκοντες που προσφέρουν το μάθημα για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024
Κ. Βλάχος
Α. Ευθυμίου
Ν. Μαμουλής
Κ. Μπλέκας
Σ. Νικολόπουλος

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: