Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θερινό Σχολείο

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Χ8

Ειδίκευση - Ενότητα: Δεν εντάσσεται σε καμία από τις τέσσερις ενότητες

Τύπος: ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Μονάδες ECTS: 3,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

Το Θερινό Σχολείο αποτελεί μέρος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ως εγκεκριμένη προαιρετική  δραστηριότητα  των μεταπτυχιακών φοιτητών και έχει ενταχθεί ως μάθημα επιλογής. Τα θέματα που πραγματεύεται θα πρέπει να είναι συναφή με το Π.Μ.Σ. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να συμμετάσχουν έχοντας συμπληρώσει το πρώτο (1) εξάμηνο σπουδών και για μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η διάρκεια του Θερινού Σχολείου είναι τρεις (3) εβδομάδες εντός του Ιουλίου, όταν προσφέρεται από το Τμήμα. Για παρακολούθηση Θερινού Σχολείου σε άλλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής απαιτείται η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: