Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο ΙI

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Χ6

Ειδίκευση - Ενότητα: Δεν εντάσσεται σε καμία από τις τέσσερις ενότητες

Τύπος: ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Μονάδες ECTS: 3

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Τα μαθήματα Χ5 και Χ6 («Σεμινάριο Ι/ΙΙ») αφορούν στη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στα οργανωμένα σεμινάρια του Τμήματος και έκαστο απαιτεί την υποχρεωτική παρουσία του φοιτητή κατ’ ελάχιστον σε πέντε (5) σεμινάρια.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: