Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ειδικά Θέματα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: X2

Ειδίκευση - Ενότητα: Δεν εντάσσεται σε καμία από τις τέσσερις ενότητες

Τύπος: ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

Το μάθημα Ειδικά Θέματα αφορά σε εξειδικευμένα θέματα που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και δεν καλύπτονται από τον κατάλογο των μεταπτυχιακών μαθημάτων. Το μάθημα αυτό δύναται να προσφέρεται μέχρι μία φορά σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ανάλογα με την εκάστοτε ύλη του εντάσσεται σε μία από τις ενότητες με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η διάρκεια, ο αριθμός διαλέξεων και ο φόρτος εργασίας είναι ίδια με τα μαθήματα επιλογής του Π.Μ.Σ.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: