Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ406

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1534

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή Σχεδίασης, Βασικά Ψηφιακά-Αριθμητικά Κυκλώματα, Σχεδίαση σε Επίπεδο Μεταφοράς Καταχωρητών, Εισαγωγή στην VHDL (Βασικοί και Σύνθετοι Τύποι Δεδομένων, Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς & Δομής, Υπορουτίνες, Πακέτα, Βιβλιοθήκες, Εξομοίωση, Συνθέσιμη Σχεδίαση με VHDL), Τελικά Βήματα Σχεδίασης (Διαμέριση, Χωροθέτηση, Τοποθέτηση, Γενική και Ειδική Διαδρόμηση), Προγραμματιζόμενες Συσκευές (PLAs, PLDs, CPLDs, FPGAs), Είσοδος/Έξοδος.

Παρατηρήσεις: