Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ033

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Διαχείριση (δραστηριότητες διαχείρισης, σχεδιασμός και χρονοπρογραμματισμός, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εκτίμηση κόστους λογισμικού). Γρήγορη ανάπτυξη λογισμικού (ευέλικτες μέθοδοι ανάπτυξης λογισμικού, ακραίος προγραμματισμός). Επαναχρησιμοποίηση λογισμικού. Εξέλιξη λογισμικού (δυναμική και διαδικασίες εξέλιξης, συντήρηση λογισμικού). Ποιότητα λογισμικού και διεργασιών ανάπτυξης.

Παρατηρήσεις: