Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμών

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ405

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cse.uoi.gr/~stavros/mypage-teaching-BSc-DAA.html

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Bασικές τεχνικές σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων. Αλγοριθμική πολυπλοκότητα. Εργαλεία έκφρασης πολυπλοκότητας. Ασυμπτωτική μελέτη συναρτήσεων, αναδρομικές σχέσεις, ταξινόμηση, εύρεση μέσου, δένδρα διερεύνησης, σωροί, κατακερματισμός, διαίρει-και-βασίλευε, δυναμικός σχεδιασμός, επιμεριστική ανάλυση, αλγόριθμοι γραφημάτων, ελάχιστες διαδρομές, ελάχιστα σκελετικά δένδρα, αλγόριθμοι ροής σε δίκτυα, ταίριασμα προτύπων, δίκτυα ταξινόμησης, υπολογισμοί πολυωνύμων και πινάκων, παράλληλοι αλγόριθμοι, NP-πληρότητα.

Παρατηρήσεις:

Link για ecourse: http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=546