Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σήματα και Συστήματα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ503

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=870

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στη θεωρία σημάτων και συστημάτων: σήματα και συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου, ειδικά σήματα, κατηγορίες σημάτων και συστημάτων, γραμμικά και χρονικά αμετάβλητα συστήματα.

Απόκριση γραμμικών συστημάτων: κρουστική απόκριση γραμμικών και χρονικά αμετάβλητων συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου, συνέλιξη, ιδιότητες της συνέλιξης, συνάρτηση μεταφοράς και απόκριση συχνοτήτων συστήματος, ευστάθεια συστήματος.

Μετασχηματισμός Fourier: ορισμός και ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier, μελέτη γραμμικών και χρονικά αμετάβλητων συστημάτων συνεχούς χρόνου με χρήση του μετασχηματισμού Fourier, σειρές Fourier, σχέση μεταξύ μετασχηματισμού και σειράς Fourier.

Μετασχηματισμός Ζ: ορισμός και ιδιότητες του μετασχηματισμού Ζ, μελέτη γραμμικών και χρονικά αμετάβλητων συστημάτων διακριτού χρόνου με χρήση του μετασχηματισμού Ζ, μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου, μελέτη γραμμικών και χρονικά αμετάβλητων συστημάτων διακριτού χρόνου με χρήση του μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου.

Διακριτός Mετασχηματισμός Fourier: ορισμός και ιδιότητες του διακριτού μετασχηματισμού Fourier, γραμμική και κυκλική συνέλιξη σημάτων διακριτού χρόνου, ταχύς μετασχηματισμός Fourier.

Παρατηρήσεις: