Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξελικτικός Υπολογισμός

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ011

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,1

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1503

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή: Εισαγωγή στην Βελτιστοποίηση. Βασικοί ορισμοί. Τύποι προβλημάτων και αλγορίθμων.

Εξελικτικοί Αλγόριθμοι: Ιστορική αναδρομή. Βασικά στοιχεία και ορισμοί. Genetic Algorithms. Τελεστές επιλογής, διασταύρωσης / ανασυνδυασμού και μετάλλαξης. Παραγωγή νέου πληθυσμού. Εξελικτικές Στρατηγικές.

Μέθοδοι Νοημοσύνης Σμηνών: Εισαγωγικά στοιχεία. Μέθοδος Particle Swarm Optimization. Θεωρητικά στοιχεία και η έννοια της γειτονιάς. Μέθοδος Ant Colony Optimization. Παραλλαγές για διακριτούς και συνεχείς χώρους αναζήτησης. Αλγόριθμος Differential Evolution.

Τεχνικές Αποδοτικής Επίλυσης Προβλημάτων: Συναρτήσεις ποινής για επίλυση προβλημάτων με περιορισμούς. Συναρτήσεις πλήρωσης για αποφυγή τοπικών ελαχιστοποιητών. Οι τεχνικές Deflection και Stretching. Παραδείγματα και εφαρμογές

Παρατηρήσεις: