Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξέλιξη Λογισμικού και Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Το μάθημα Εξέλιξη λογισμικού και δεδομένων προσφέρει μια εις βάθος κάλυψη ενός βασικού θέματος εντός του ευρύτερου πεδίου της μηχανικής των πληροφοριακών συστημάτων, και συγκεκριμένα, της εξέλιξης και συντήρησης του λογισμικού και των δεδομένων. Το μάθημα ξεκινά με την ανασκόπηση της εξέλιξης του λογισμικού γενικά. Στη συνέχεια, το μάθημα κάνει σε μια εις βάθος ανάλυση, στον τομέα της αναδιοργάνωσης παλαιού λογισμικού. Το μάθημα παρουσιάζει τη γενική μέθοδο αναδιοργάνωσης ενός παλαιού συστήματος σε ένα νέο, καλά σχεδιασμένο και διατηρήσιμο αντικειμενοστρεφές σύστημα. Στη συνέχεια, καλύπτονται τα συγκεκριμένα βήματα της μεθόδου, μαζί με τα πρότυπα και τα αντι-πρότυπα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν: αντίστροφη μηχανική, αφηρημένη μοντελοποίηση ενός αντικειμενοστρεφούς συστήματος, ταυτοποίηση κακών σχεδιαστικών μοτίβων, επανασχεδιασμός προτύπων και δυνάμεων. Το μάθημα, στη συνέχεια, καλύπτει την εξέλιξη των δεδομένων και παρουσιάζει τα τυπικά μοτίβα με τα οποία εξελίσσονται τα σχήματα βάσεων δεδομένων και τις τεχνικές διαχείρισης ενός εξελισσόμενου σχήματος. Ένα ομαδικό project, όπου ένα μεγάλο και περίπλοκο σύστημα λογισμικού αναδιοργανώνεται, συνοδεύει τη θεωρητική διδασκαλία.

Κωδικός Μαθήματος: Λ1

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Λ - Συστήματα Λογισμικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~zarras/software-data-evol.html

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Λ05-Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων :Εξέλιξη Λογισμικού και Δεδομένων