Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Starts from:Πε, 18 Ιουλίου, 2024

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Ιωάννινα,Greece

Map it
Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ106

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 5,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=276

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στα συστήματα υπολογιστών: Μοντέλο Η/Υ, επίπεδα αφαίρεσης, διεπαφές, κύρια μέρη υπολογιστή, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μνήμη, διεπαφή υλικού-λογισμικού, βασικές περιφερειακές συσκευές, είσοδος-έξοδος, ενσωματωμένοι υπολογιστές, αλγόριθμος, γλώσσα μηχανής, γλώσσες προγραμματισμού, μετάφραση, γλώσσες και μηχανές, διεργασία.

Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών: Κατανεμημένα συστήματα, μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή, μετάδοση δεδομένων, ψηφιακά σήματα, πολύπλεξη, είδη δικτύου, ρυθμός μετάδοσης, εύρος ζώνης, πρωτόκολλα και τυποποιήσεις, διευθυνσιοδότηση, TCP/IP, DNS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Εισαγωγή στην αναπαράσταση δεδομένων: Το bit, φυσικοί αριθμοί, απλές πράξεις, υπερχείλιση, αρνητικοί αριθμοί, μετατροπές μεταξύ τύπων δεδομένων, δυαδικά δεδομένα και μνήμη, endianess, ολίσθηση, “λογικές” πράξεις, μάσκες, 16-δικοί αριθμοί, πραγματικοί αριθμοί, χαρακτήρες, ψηφιακά και αναλογικά δεδομένα, ψηφιοποίηση.

Εισαγωγή στα ψηφιακά κυκλώματα: Ολοκληρωμένα κυκλώματα, τρανζίστορ, αντιστροφέας, “λογικές” πράξεις, άλγεβρα Boole, πολυπλέκτης, πρόσθεση, αφαίρεση, σχεδίαση κυκλωμάτων, κύκλωμα μνήμης, μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων, τεχνολογίες μνήμης.

Εισαγωγή στην οργάνωση του επεξεργαστή: Καταχωρητές, προσπέλαση μνήμης, διακλαδώσεις και επαναλήψεις, κλήσεις υπορουτινών, σχεδίαση datapath, μικροπρογραμματισμός, δομή σύγχρονων υπολογιστών, μικροαρχιτεκτονική, διοχέτευση, multi/hyper threading, πολυεπεξεργασία.

Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα UNIX: Η ιστορία του UNIX, πρόσβαση, το σύστημα αρχείων, χρήστες και ομάδες, ιδιότητες αρχείων, βασικές εντολές, είσοδος-έξοδος, φίλτρα, συνδέσεις, εντολές διαχείρισης αρχείων, πακετάρισμα αρχείων, εκτύπωση, ειδικοί χαρακτήρες, διαχείριση διαδικασιών.

O Παγκόσμιος Ιστός – HTML/CSS: Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού, ιστορική εξέλιξη, διευθύνσεις, μοντέλο client-server, web servers, φυλλομετρητές, HTML, ετικέτες, σύνδεσμοι, λίστες, εικόνες, πίνακες, πλαίσια, CSS, κατηγορίες, ομαδοποίηση, εξωτερικά CSS, fonts, χρώματα, εμφάνιση κειμένου, ενσωματωμένα στυλ.

Εισαγωγή στο LaTeX: Tο περιβάλλον εργασίας LaTeX, χαρακτήρες ειδικής χρήσης, εντολές, κατηγορίες εγγράφων, δομή ενός αρχείου, μαθηματικές εκφράσεις, λίστες, βιβλιογραφία, περιβάλλοντα, πίνακες, εσωτερικές αναφορές.

Παρατηρήσεις: