Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαχείριση Σύνθετων Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ041

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,2,0

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1040

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Προχωρημένα θέματα διαχείρισης σχεσιακών δεδομένων: σχεσιακά δεδομένα, γλώσσες επερωτήσεων, ευρετήρια, αποτίμηση επερωτήσεων, βελτιστοποίηση επερωτήσεων.
Χωρικά δεδομένα: αποθήκευση χωρικής πληροφορίας σε βάσεις δεδομένων, χωρικές συσχετίσεις, χωρικές επερωτήσεις, χωρικά ευρετήρια, το R-δέντρο, επεξεργασία χωρικών επερωτήσεων, επερωτήσεις πλησιέστερου γείτονα, χωρικές συνενώσεις.
Χωρικά δίκτυα: δεδομένα σε χωρικά δίκτυα, απόσταση σε χωρικά δίκτυα, αποθήκευση δικτύων και δεδομένων, δεικτοδότηση, αλγόριθμοι εύρεσης κοντύτερου μονοπατιού, χωρικές επερωτήσεις σε δίκτυα, τεχνικές προ-επεξεργασίας.
Πολυδιάστατα δεδομένα: πολυμεσικά δεδομένα, διανύσματα χαρακτηριστικών, συλλογές πολυδιάστατων δεδομένων, δεικτοδότηση, μείωση διαστάσεων, επεξεργασία επερωτήσεων ομοιότητας, χρονοσειρές, επερωτήσεις περιεκτικότητας σε χρονοσειρές, δεικτοδότηση χρονοσειρών, dynamic time warping.
Επερωτήσεις κορυφαίων κ και κορυφογραμμής: πολυδιάστατα δεδομένα, παραλλαγές επερωτήσεων κορυφαίων κ, αλγόριθμοι επεξεργασίας, δεικτοδότηση για επερωτήσεις κορυφαίων κ, συνενώσεις κορυφαίων κ, κυριαρχία μεταξύ σημείων, επερωτήσεις κορυφογραμμής, αλγόριθμοι επεξεργασίας, αλγόριθμοι σε δεικτοδοτημένα πολυδιάστατα δεδομένα.
Συνολοδεδομένα και κείμενα: βάσεις κειμένων, επερωτήσεις συμπερίληψης και ομοιότητας, δεικτοδότηση συνολοδεδομένων, αρχεία υπογραφών, ανεστραμμένα αρχεία, αποτίμηση επερωτήσεων συμπερίληψης και ομοιότητας, ταίριασμα αλφαριθμητικών, δεικτοδότηση καταλήξεων, δέντρο καταλήξεων, πίνακας καταλήξεων, προσεγγιστικό ταίριασμα αλφαριθμητικών, απόσταση διόρθωσης, υπολογισμος απόστασης διόρθωσης.
Γεω-κειμενικά και γεω-κοινωνικά δεδομένα: επερωτήσεις σε γεω-κειμενικά δεδομένα, αποτίμηση επερωτήσεων, δεικτοδότηση, απόσταση μεταξύ κόμβων σε κοινωνικά δίκτυα, PageRank, Personalized PageRank, επερωτήσεις σε γεω-κοινωνικά δεδομένα.

Παρατηρήσεις: