Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαχείριση Σύνθετων Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ041

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,2,0

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1040

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Το μάθημα εστιάζει στη διαχέιριση σύνθετων τύπων δεδομένων από επεκταμένα συστήματα βάσεων δεδομένων. Δίνει έμφαση στην αποτελεσματική δεικτοδότηση τέτοιων δεδομένων με στόχο την αποδοτική επεξεργασία επερωτήσεων πάνω σε αυτά. Για κάθε τύπο δεδομένων θα εξετάσουμε τυπικές επερωτήσεις και θα περιγράψουμε τις μεθόδους δεικτοδότησης που υποστηρίζουν τέτοιες επερωτήσεις καθώς και τους σχετικούς αλγορίθμους εύρεσης. Οι τύποι δεδομένων περιλαμβάνουν χωρικά δεδομένα, δεδομένα σε χωρικά δίκτυα, πολυδιάστατα δεδομένα, συνολοδεδομένα, δεδομένα σε γράφους, πολυμεσικά δεδομένα και χρονοσειρές.

Παρατηρήσεις: