Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαχείριση μη Παραδοσιακών Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Δ7

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Δ - Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

Τύποι Δεδομένων. Βασικές Πράξεις σε Πολυδιάστατα Δεδομένα. Χωρικά Ευρετήρια & Ερωτήσεις. Μείωση Διάστασης σε Πολυμεσικά Δεδομένα και Δεδομένα Χρονοσειρών. Top-K Ερωτήσεις & Ερωτήσεις Ορίζοντα. Κειμενικά και Χωρο-κειμενικά Δεδομένα. Ερωτήσεις σε Γραφήματα. Υλοποίηση ευμεγέθους προγραμματιστικής άσκησης (project) σε φάσεις.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: