Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ασύρματες Ζεύξεις

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ048

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1800

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Βασικές αρχές διάδοσης σήματος. Μοντελοποίηση του τρόπου διάδοσης. Αναλυτικά μοντέλα εκτίμησης των απωλειών: απώλειες επίπεδης γης, απώλειες δύο ακτινών, απώλειες περίθλασης, ζώνες Fresnel, ισοζύγιο ζεύξης (Link Budget). Εμπειρικά μοντέλα εκτίμησης των απωλειών: μοντέλα εξωτερικού χώρου (Okumura Hata, Egli, IEEE, ITU-R P1546, WINNER), μοντέλα εσωτερικού χώρου (Απλής κλισης, COST 231, ITU-R P1238). Διαλείψεις και χαρακτηρισμός διαύλου: διαλείψεις μικρής κλίμακας, διαλείψεις μεγάλης κλίμακας, εμπειρικός προσδιορισμός συντελεστή απωλειών.

Παρατηρήσεις: