Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ασύρματες Ζεύξεις

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ048

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1800

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Στο μάθημα προσφέρονται βασικές γνώσεις μηχανικού τηλεπικοινωνιών εστιασμένες σε θέματα απωλειών διάδοσης σήματος και μελέτης του ισοζυγίου ζεύξης. Κύριες θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

Βασικές αρχές διάδοσης σήματος.  Μοντελοποίηση του τρόπου διάδοσης. Αναλυτικά μοντέλα εκτίμησης των απωλειών. Απώλειες επίπεδης γης.  Απώλειες δύο ακτινών.  Απώλειες περίθλασης.  Ζώνες Fresnel. Ισοζύγιο ζεύξης (Link Budget).  Εμπειρικά μοντέλα εκτίμησης των απωλειών. Μοντέλα εξωτερικού χώρου (Okumura Hata, Egli, IEEE, ITU-R P1546, WINNER).  Μοντέλα εσωτερικού χώρου (Απλής κλισης, COST 231, ITU-R P1238).  Διαλείψεις και χαρακτηρισμός διαύλου.  Διαλείψεις μικρής κλίμακας.  Διαλείψεις μεγάλης κλίμακας. Εμπειρικός προσδιορισμός συντελεστή απωλειών

Παρατηρήσεις: