Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Starts from:Κυ, 29 Ιανουαρίου, 2023

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: MYY202

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5, 0, 0

Εξάμηνο σπουδών: 2o

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1536

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στους μιγαδικούς αριθμούς. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Όρια. Συνέχεια. Mερική παραγώγιση. Αλυσιδωτή παραγώγιση. Παράγωγος κατά κατεύθυνση. Ανάπτυγμα Taylor. Διανυσματική ανάλυση. Παραγώγιση βαθμωτών και διανυσματικών πεδίων. Πεπλεγμένες συναρτήσεις.  Πολλαπλά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα. Βασικά θεωρήματα Green, Gauss και Stokes. Στοιχεία διαφορικών εξισώσεων.

Παρατηρήσεις: