Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-21 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ”

Πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων,την αναλυτική προκήρυξη, την αίτηση και την ΥΔ που απαιτείται για τη συμμετοχή μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω αρχεία ή στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/4152-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-24546-2020

Τα μαθήματα που αφορούν στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής είναι στις σελίδες 162-169 της προκήρυξης (α/α Θέσης ΜΗΥΠ1, ΜΗΥΠ2, ΜΗΥΠ3 και ΜΗΥΠ4). Συγκεκριμένα,

  • ΜΗΠ1-Ιατρική Πληροφορική, σελ.162-163
  • ΜΗΠ2-Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, σελ.164-165
  • ΜΗΠ3-Εξελικτικός Υπολογισμός, σελ.166-167
  • ΜΗΠ4-Γραφικά, σελ.168-169

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν, μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proskliseis_elke@uoi.gr. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 23/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα των αιτήσεων θα αναφέρουν στο θέμα τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και το Τμήμα το οποίο αφορά η αίτηση, ως εξής:
«Αίτηση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 24546/2020, για το Τμήμα ……………».

Επισημαίνεται ότι το μέγεθος του συνημμένου αρχείου zip δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 25ΜΒ.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά έως την ως άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την Επιτροπή Ερευνών στο τηλέφωνο 2651007949 καθημερινά 12:00 – 14:00.