Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ038

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Eισαγωγή – σύγχρονες εφαρμογές, βασικές έννοιες της ανάλυσης Fourier (PS FT), συνέλιξη, συσχέτιση, δειγματοληψία σημάτων, μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου (DTFT), διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT-FFT), μετασχηματισμός -z, ψηφιακά φίλτρα (FIR, IIR), παράθυρα, συμπίεση σημάτων, αναπαραστάσεις σημάτων, φασματική ανάλυση τυχαίων σημάτων, εργαστήριο με τη βοήθεια πακέτου επεξεργασίας σήματος.

Παρατηρήσεις: