Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ037

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=573

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στις ψηφιακές εικόνες, πεδία εφαρμογής της επεξεργασίας εικόνας. Στοιχεία οπτικής αντίληψης, λήψη εικόνας, δειγματοληψία και κβαντισμός. Μετασχηματισμοί έντασης, επεξεργασία ιστογράμματος, χωρικό φιλτράρισμα, φίλτρα εξομάλυνσης και όξυνσης, μετασχηματισμοί έντασης με τεχνικές ασαφών συνόλων. Φιλτράρισμα στο πεδίο της συχνότητας, 2Δ δειγματοληψία και 2Δ μετασχηματισμός Fourier, 2Δ συνέλιξη, αναδίπλωση συχνοτήτων, 1Δ και 2Δ διδκριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT), συνέλιξη και κυκλοτικοί πίνακες. Αποκατάσταση εικόνας, μοντέλα θορύβου, φίλτρο αντίστροφου και ψευδοαντίστροφου πίνακα υποβάθμισης, φίλτρο Wiener, φίλτρο εξομαλυμένων ελαχίστων τετραγώνων. Τομογραφική ανακατασκευή εικόνας, ο μετασχηματισμός Radon, το θεώρημα Fourier-τομής (κεντρικής τομής), ανακατασκευή από φιλτραρισμένες οπισθοπροβολές. Επεξεργασία έγχρωμης εικόνας, χρωματικά μοντέλα RGB, HIS, CMY, CMYK, εξομάλυνση και όξυνση έγχρωμης εικόνας, ανίχνευση έγχρωμων ακμών, ο θόρυβος στις έγχρωμες εικόνες, νόμοι του Grassman, διάγραμμα χρωματικότητας, αντίληψη και αναπαραγωγή χρώματος. Κυματίδια και πολυδιακριτική ανάλυση, πυραμίδες εικόνων, ο μετασχηματισμός Haar, κωδικοποίηση σε υποζώνες συχνοτήτων, συναρτήσεις κλιμάκωσης, συναρτήσεις κυμάτωσης, ανάπτυγμα σε σειρά κυματιδίων, ο διακριτός μετασχηματισμός κυματιδίων, ο συνεχής μετασχηματισμός κυματιδίων, ο ταχύς μετασχηματισμός κυματιδίων, πακέτα κυματιδίων. Μορφολογική επεξεργασία εικόνας, συστολή και διαστολή εικόνας, άνοιγμα και κλείσιμο εικόνας, μορφολογική ανακατασκευή εικόνας. Τμηματοποίηση (κατάτμηση) εικόνας, ανίχνευση ακμών, κατωφλίωση, μέθοδος των υδροκριτών (watersheds). Αναπαράσταση και περιγραφή περιγραμμάτων και περιοχών σε εικόνες, κώδικας αλυσίδας, πολύγωνο ελάχιστης περιμέτρου, σκελετοί, περιγραφείς Fourier, στατιστικοί περιγραφείς υφής, ανάλυση σε πρωτεύουσες συνιστώσες. Αναγνώριση αντικειμένων, πρότυπα και αναπαράσταση προτύπων, εισαγωγή στους ταξινομητές, ταξινομητής ελάχιστης απόστασης, συντελεστής συσχέτισης, βέλτιστος στατιστικός ταξινομητής, ταξινομητής Bayes για κανονικά κατανεμημένα πρότυπα.

Παρατηρήσεις: