Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπολογιστική Όραση

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ046

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1678

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Γραμμικό φιλτράρισμα, Ανίχνευση ακμών, Τοπικά χαρακτηριστικά: γωνίες, Τοπικά χαρακτηριστικά: χώρος κλίμακας και σημεία ενδιαφέροντος, Μέθοδοι μαθηματικής μορφολογίας, Αναπαράσταση υφής, Αναπαράσταση και περιγραφή σχημάτων, Πυραμίδες εικόνας και ταίριασμα προτύπου, Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, Βαθμονόμηση κάμερας, Στερεοσκοπία, Οπτική ροή, Παρακολούθηση της κίνησης σε βίντεο, Τμηματοποίηση εικόνας, Υπέρθεση εικόνων.

Παρατηρήσεις: