Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ603

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,2

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1038

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Αναλογικές τηλεπικοινωνίες: Διαμόρφωση πλάτους (DSB, AM, SSB). Διαμόρφωση γωνίας (FM, PM). Επίδραση του θορύβου στις αναλογικές τηλεπικοινωνίες.

Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό: Θεώρημα Nyquist. Κβάντιση.

Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες: Γεωμετρική αναπαράσταση σημάτων. Βέλτιστη ανίχνευση σε κανάλια AWGN. Πιθανότητα σφάλματος σε κανάλι AWGN. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης (PAM, PSK, QAM, FSK, MSK).

Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης: FDMA, TDMA, CDMA.

Παρατηρήσεις: