Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ603

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,2

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1038

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Αναλογικές τηλεπικοινωνίες. Διαμόρφωση πλάτους (DSB, AM, SSB). Διαμόρφωση γωνίας (FM, PM). Επίδραση του θορύβου στις αναλογικές τηλεπικοινωνίες. Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες. Γεωμετρική αναπαράσταση σημάτων. Βέλτιστη ανίχνευση σε κανάλια AWGN. Πιθανότητα σφάλματος σε κανάλι AWGN. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης (PAM, PSK, QAM, FSK, MSK). Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης (TDMA, FDMA, CDMA).

Παρατηρήσεις: