Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού

Starts from:Πε, 18 Ιουλίου, 2024

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Ιωάννινα,Greece

Map it
Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ205

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 2ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=399

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στα μοντέλα προγραμματισμού: Ανασκόπηση της εξέλιξης των προγραμματιστικών μοντέλων και της εμφάνισης του Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με Java: Η εικονική μηχανή της Java, μεταγλώττιση προγραμμάτων, βασικό συντακτικό Java προγραμμάτων, έλεγχος ροής προγραμμάτων, πίνακες.

Κλάσεις και Αντικείμενα: Εισαγωγή στις έννοιες της κλάσης και του αντικειμένου. Ορισμός κλάσεων και αντικειμένων στην Java. Πεδία, μέθοδοι και κατασκευαστές. Ενθυλάκωση και απόκρυψη δεδομένων.

Αναφορές: Αναφορές σε αντικείμενα, η στοίβα και ο σωρός μνήμης ενός προγράμματος. Πέρασμα παραμέτρων και η χρήση αντικειμένων ως παραμέτρους μεθόδων. Κατασκευαστές-αντιγραφείς, βαθιά και ρηχά αντίγραφα.  Η αναφορά this.

Σύνθεση και Συνάθροιση: Δημιουργία σύνθετων προγραμμάτων με σύνθεση και συνάθροιση κλάσεων. Χρήση αντικειμένων ως πεδία κλάσεων, παράμετροι σε μεθόδους και επιστρεφόμενες τιμές μεθόδων.

Κληρονομικότητα: Κληρονομικότητα κλάσεων, πολυμορφισμός, καθυστερημένη δέσμευση, αφηρημένες κλάσεις, διεπαφές, γενικευμένες κλάσεις.

Δομές δεδομένων: Συλλογές και η χρήση τους: Λίστες, Σύνολα, Λεξικά.

Εξαιρέσεις: Χειρισμός λαθών στο πρόγραμμα μέσω εξαιρέσεων.

Αρχεία. Γράψιμο σε και διάβασμα από αρχεία κειμένου.

Εξειδικευμένα θέματα: Γραφικές διεπαφές (GUIs). Προγραμματισμός πυροδοτούμενος από συμβάντα.

Παρατηρήσεις: