Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προγραμματισμός Συστημάτων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ502

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://www.cse.uoi.gr/~dimako/teaching/fall23.html

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Η γλώσσα προγραμματισμού C: στοιχειώδης C (βασικοί τύποι δεδομένων, εκφράσεις, τελεστές, δομές ελέγχου ροής, συναρτήσεις), Πίνακες, συμβολοσειρές, Προχωρημένα στοιχεία (δομές, ενώσεις, τελεστές bit, συναρτήσεις variadic), Δείκτες, Δυναμική διαχείριση μνήμης, Είσοδος / έξοδος και αρχεία κειμένου, Προεπεξεργαστής..

Προγραμματισμός συστημάτων POSIX με τη γλώσσα C, Διαχείριση λαθών, Ανακατευθύνσεις, Δυαδικά αρχεία, Διεργασίες, Διαδιεργασιακή επικοινωνία (ανώνυμοι και επώνυμοι αγωγοί, ουρές μηνυμάτων, κοινόχρηστη μνήμη), Προχωρημένα θέματα (ασφάλεια, γλώσσα μηχανής, εργαλεία ανάπτυξης μεγάλων προγραμμάτων).

Παρατηρήσεις: