Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρακτική Άσκηση

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ1000

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Εξάμηνο σπουδών: 7ο και άνω

Διδακτικές Μονάδες: 1

Μονάδες ECTS: 2

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ως εγκεκριμένη   προαιρετική  δραστηριότητα  των φοιτητών και έχει ενταχθεί ως μάθημα επιλογής ενώ δεν συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να συμμετάσχουν έχοντας συμπληρώσει το  έκτο (6) εξάμηνο σπουδών και έχουν συγκεντρώσει τα 2/5 των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος. Η διάρκειά της Πρακτικής Άσκησης είναι 2 μήνες. Κάθε φοιτητής/ φοιτήτρια μπορεί να δηλώσει μια φορά το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.  Η επιλογή των φοιτητών/ φοιτητριών γίνεται βάση κριτηρίων που έχει θέσει η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Συγκεκριμένα η επιλογή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη

  • το μέσο όρο βαθμολογίας του φοιτητή
  • το πλήθος των πιστωτικών μονάδων που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής/φοιτήτρια κατά τη στιγμή της αίτησης

Παρατηρήσεις: