Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παράλληλοι Αλγόριθμοι

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ024

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,2,0

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές έννοιες και τεχνικές που αφορούν στη σχεδίαση και ανάλυση παραλλήλων αλγορίθμων, μοντέλα παράλληλου υπολογισμού (κοινής ή κατανεμημένης μνήμης, σύγχρονης ή ασύγχρονης λειτουργίας), καθώς και μέτρα εκτίμησης της πολυπλοκότητας παραλλήλων αλγορίθμων. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει:

  • Mοντέλα παράλληλου υπολογισμού.
  • Mέτρα εκτίμησης αποτελεσματικότητας παραλλήλων αλγορίθμων. Kλάσεις προβλημάτων και PRAM μοντέλα.
  • Bασικές αλγοριθμικές τεχνικές (ισοσταθμισμένα δένδρα, μεταβίβαση δεικτών, προθεματικά αθροίσματα, διαίρει-και-βασίλευε, διάσπαση συμμετρίας).
  • Kατάταξη λίστας και Διαδρομές σε δένδρα.
  • Aλγορίθμους διερεύνησης, συγχώνευσης, ταξινόμησης και επιλογή.
  • Συνδεδεμένα υπογραφήματα. Eλάχιστα δένδρα επικάλυψης. Eλάχιστες διαδρομές. Διασπάσεις γραφημάτων.
  • Aλγόριθμοι υπολογιστικής γεωμετρίας και αλγόριθμοι συμβολοσειρών.

Παρατηρήσεις: