Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μικροεπεξεργαστές

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ901

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 9ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1823

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει λεπτομερή θέματα τόσο σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών χαμηλής κατανάλωσης ισχύος όσο και διαχείρισης της λειτουργίας τους στο πεδίο της εφαρμογής τους.

Εισαγωγή: Βασικοί ορισμοί και έννοιες αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστών. Καταχωρητές, αριθμητική λογική μονάδα, μονάδα ελέγχου και μνήμη. Σύνολο εντολών, διοχέτευση. Περιφερειακές συσκευές, σταθμοσκόπηση και διακοπές.  Oργάνωση και λειτουργία συστήματος κύριας μνήμης, τρόποι αναφοράς στη μνήμη, κρυφή μνήμη (cache), εικονική μνήμη, επικοινωνία κύριας μνήμης με περιφερειακές συσκευές. Γλώσσα μηχανής και Assembly. Μικροεπεξεργαστές εφαρμογών ειδικού σκοπού.

Σχεδιασμός μικροεπεξεργαστών χαμηλής κατανάλωσης ισχύος: Τεχνολογίες κατασκευής, αρχιτεκτονικές και πρακτικές σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.

Γλώσσες περιγραφής υλικού και συστημάτων. Προσομοίωση περιγραφής υλικού σε επίπεδο καταχωρητών. Απόδοση μικροεπεξεργαστών σε ταχύτητα και κατανάλωση ισχύος και ενέργειας. Μέθοδοι ποσοτικοποίησης και αξιολόγησης της απόδοσης μικροεπεξεργαστών. Σχεδιασμός μικροεπεξεργαστή και γλώσσας μηχανής. Η γλώσσα Verilog.

Διαχείριση λειτουργίας μικροεπεξεργαστών: Διαχείριση λειτουργίας επεξεργαστών και περιφερειακών συσκευών. Οδηγοί περιφερειακών συσκευών. Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου για Μικροεπεξεργαστές (RTOS). Αξιολόγηση και προσαρμογή της λειτουργίας μικροεπεξεργαστών στο πεδίο της εφαρμογής. Προγραμματισμός μικροεπεξεργαστών με γλώσσα Assembly και Embedded C.

Παρατηρήσεις:

Το υποχρεωτικό μάθημα ΜΥΥ901  Μικροεπεξεργαστές  δύναται να δηλωθεί ως το κατ’επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ΜΥΕ021 Μικροεπεξεργαστές από τους φοιτητές/φοιτήτριες που δεν υποχρεούνται σε επιτυχή εξέταση για τη λήψη του διπλώματος τους.