Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταφραστές ΙΙ

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ020

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1636

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Λεκτική και συντακτική ανάλυση με τη χρήση εργαλείων. Γραμματικές με κατηγορήματα. Προχωρημένα θέματα μεταφραστών (πίνακες, συνδεδεμένες λίστες, δομές). Τεχνικές μετάφρασης για παράλληλες και κατανεμημένες μηχανές, ανάλυση εξάρτησης δεδομένων. Προηγμένα θέματα βελτιστοποίησης κώδικα.

Παρατηρήσεις:

Εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της εφαρμογής MS TEAMS:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a028ab6332baa48cea52e966c4384b808%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a3b2cd2-a84b-47d4-a538-9ec8523497dd&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be