Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κατ’ επίβλεψη Μελέτη (Θερινή)

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Χ1

Ειδίκευση - Ενότητα: Δεν εντάσσεται σε καμία από τις τέσσερις ενότητες

Τύπος: ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει ανεξάρτητη μελέτη ή εργασία υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του Τμήματος. Στο τέλος του μαθήματος κατατίθεται αναφορά και έκθεση πεπραγμένων στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.. Το μάθημα προσφέρεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 20 Σεπτεμβρίου.

Διδάσκοντες που προσφέρουν το μάθημα το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Λ. Γεωργιάδης
Κ. Μπλέκας
Σ. Νικολόπουλος
Β. Τενέντες

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: