Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ιατρική Πληροφορική

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ016

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Βιοϊατρική Τεχνολογία. Διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση Βιοϊατρικών δεδομένων. Πληροφοριακά Συστήματα στη Βιοϊατρική. Βιοϊατρική και διαδίκτυο. Ανάλυση Βιοϊατρικών σημάτων. Επεξεργασία Βιοϊατρικής εικόνας. Τηλεϊατρική. Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης στη Βιοϊατρική. Συστήματα Λήψης Αποφάσεων. Μέθοδοι Στατιστική Ανάλυσης. Στοιχεία Βιοπληροφορικής. Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών.

Παρατηρήσεις:

Ηλεκτρονική αίθουσα διαλέξεων (ΜsΤeams): «Ιατρική Πληροφορική (ΜΥΕ016)»

Κωδικός Μαθήματος: 3al4xuu