Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ013

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Περιγραφική Στατιστική, Ομαδικές οικογένειες κατανομών, Στατιστική Συμπερασματολογία, Εκτιμήτριες και ιδιότητές τους, Επάρκεια και πληρότητα, Αμερόληπτες εκτιμήτριες ελάχιστης διασποράς, Εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας, Η μέθοδος των ροπών Εκτίμηση με βάση την θεωρία αποφάσεων, Διαστήματα εμπιστοσύνης, Έλεγχος υποθέσεων: είδη παραμετρικών υποθέσεων, μέγεθος, ισχύς και ρ-τιμή ελέγχων, έλεγχοι Neyman-Pearson, έλεγχοι πηλίκου πιθανοφανειών. Ανάλυση παλινδρόμησης (απλή και πολλαπλής), Ανάλυση διασποράς (ANOVA) με ένα ή δύο παράγοντες.

Παρατηρήσεις: