Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επεξεργασία και Συμπίεση Βίντεο

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Δ4

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Δ - Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Λήψη βίντεο: Συστήματα συντεταγμένων χρώματος. Κάμερα βίντεο. Προβολή βίντεο. Προοδευτική και πεπλεγμένη σάρωση. Επεξεργασία πολυδιάστατων σημάτων: Πολυδιάστατα σήματα και συστήματα. Πολυδιάστατος συνεχής και διακριτός μετασχηματισμός Fourier. Απόκριση συχνοτήτων του ανθρώπινου οπτικού συστήματος. Θεωρία δειγματοληψίας βίντεο: Γενικευμένο θεώρημα δειγματοληψίας Nyquist. Μετατροπή του ρυθμού δειγματοληψίας. Εκτίμηση κίνησης: Μοντελοποίηση κίνησης. Εξίσωση οπτικής ροής. Μέθοδος block matching. Θεμελιώσεις της συμπίεσης: Βασικές αρχές της θεωρίας πληροφορίας. Κβάντιση. Θεωρία μετασχηματισμών. Μετασχηματισμοί DCT, KLT, DWT. Πρόβλεψη με αντιστάθμιση κίνησης. Πρότυπα συμπίεσης βίντεο: H.264, H.265, VP9, AV1.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Τ08-Θέματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας:Συμπίεση και Υπερανάλυση Βίντεο