Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξόρυξη Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ012

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,2,0

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://www.cs.uoi.gr/~tsap/teaching/cse012/index-gr.html

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές, αλγόριθμους και εφαρμογές της εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων. Επιγραμματικά καλύπτονται τα παρακάτω: Βασικές Έννοιες Εξόρυξης Δεδομένων και θεωρητικό υπόβαθρο, Συχνά Στοιχειοσύνολα, Εύρεση όμοιων στοιχείων, Συσταδοποίηση, Κατηγοριοποίηση, Μείωση Διάστασης, Εξόρυξη Γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό, Προβλήματα κάλυψης, Εργαλεία Εξόρυξης Γνώσης.

Παρατηρήσεις: