Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βάσεις Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ701

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://www.cse.uoi.gr/~pitoura/courses/db/db22/index.html

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων: βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, γενικές αρχές, κατηγορίες συστημάτων βάσεων δεδομένων, χρήστες βάσεων δεδομένων, ανεξαρτησία δεδομένων, ιστορική αναδρομή.

Σχεδιασμός και μοντέλα βάσεων δεδομένων: εννοιο-λογικός σχεδιασμός, μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων, σχεσιακό μοντέλο.

Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός: επιλογή, προβολή, συνένωση, πράξεις συνόλων, σχεσιακό λογισμός πλειάδων.

Προγραμματισμός σε SQL: ορισμός σχήματος, SPJ ερωτήματα, εμφωλιασμένες ερωτήσεις, συναθροιστικές συναρτήσεις

Θεωρία σχεδιασμού: Συναρτησιακές συναρτήσεις, κανονικές μορφές, ιδιότητες διασπάσεων.

Αποθήκευση και επεξεργασίας ερωτήσεων: ιεραρχία μνήμης, δομές αρχείων, βελτιστοποίηση ερωτήσεων.

Ευρετήρια: είδη ευρετηρίων, B+-δέντρα, κατακερματισμός.

 

Παρατηρήσεις: