Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αλγόριθμοι Επιστήμης Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Σχεδίαση, ανάλυση και εφαρμογές αλγορίθμων σε περιοχές όπου υπάρχει άμεσο πρακτικό ενδιαφέρον για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: αλγόριθμοι και δομές δεδομένων για διαχείριση συμβολοσειρών, συμπίεση δεδομένων, θεωρία πληροφορίας και κώδικες, υπολογισμοί με δεδομένα πολλών διαστάσεων, αλγόριθμοι σε γραφήματα και δίκτυα, γραμμικός προγραμματισμός, συνδυαστική βελτιστοποίηση.

Κωδικός Μαθήματος: Α2

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Α - Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας

Τύπος: Μάθημα Επιλογής (ΜΕ)

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1677

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Θ02-Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμικά  Θέματα Επιστήμης Δεδομένων