Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Απειροστικός Λογισμός Ι

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: MYY102

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5, 0, 0

Εξάμηνο σπουδών: 1o

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 5,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1379

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής (παραμετρικές, μονότονες, αντίστροφες αλγεβρικές, τριγωνομετρικές, λογαριθμικές, εκθετικές, υπερβολικές). Όριο συναρτήσεως. Συνέχεια συναρτήσεως. Παραγώγιση (ορισμός, φυσική και γεωμετρική ερμηνεία, ιδιότητες, σχέση με συνέχεια, θεωρήματα π.χ. Rolle, μέσης τιμής, de l Hospital κλπ., παραγώγιση γνωστών συναρτήσεων). Εφαρμογές παραγώγισης (ρυθμός μεταβολής, μελέτη συναρτήσεων). Αόριστο ολοκλήρωμα, Τεχνικές ολοκλήρωσης (ολοκλήρωση γνωστών συναρτήσεων, ολοκλήρωση κατά παράγοντες, μέθοδος αντικατάστασης). Ορισμένο ολοκλήρωμα. Εισαγωγή στους μιγαδικούς αριθμούς. Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας. Εφαρμογές των παραπάνω εννοιών.

Παρατηρήσεις: