Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: A1

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Α - Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας

Τύπος:

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~stavros/mypage-teaching-MSc-AGT.html

Προσφερόμενο: NAI

Περιεχόμενο:

  • Θεμελιώδη γραφοθεωρητικά θέματα.
  • Σχεδίαση αποτελεσματικών αλγορίθμων (πολυπλοκότητα αλγορίθμων, δομές δεδομένων).
  • Τέλεια γραφήματα. Οπές και αντι-οπές σε γραφήματα. Τριγωνικά γραφήματα. Μεταβατικά γραφήματα.
  • Διαχωρίσιμα γραφήματα. Μεταθετικά γραφήματα. Γραφήματα διαστημάτων. Συμπληρωματικά παραγόμενα γραφήματα, QT-γραφήματα, και κατωφλικά γραφήματα.
  • Τέλεια διατάξιμα γραφήματα.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Θ01-Αλγορ. Θεωρία Γραφημάτων