Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το δίπλωμα του Τμήματος αντιστοιχεί σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού(integrated master)

Με βάση διαπιστωτική πράξη που εκδόθηκε από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από θετική γνώμη της ΑΔΙΠ, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Το παραπάνω ισχύει και για όλα τα διπλώματα Μηχανικών 5ετους φοίτησης που έχουν απονεμηθεί από το Τμήμα μέχρι σήμερα.

Η σχετική διαπιστωτική πράξη διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο ΦΕΚ 3987/Β /14-09-18.pdf.