Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΤΕΕ – Εξετάσεις Άδειας άσκησης Επαγγέλματος

Οι απόφοιτοι του Τμήματος που επιθυμούν να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορούν καταθέσουν αίτηση στο Τ.Ε.Ε (υπάρχει στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του TEE: https://web.tee.gr/) σύμφωνα με την προκήρυξη που επισυνάπτεται έως την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 για τις εξετάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος που έχουν προκηρυχθεί. Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Πληροφορίες για την αίτηση και και την κατάθεση θα βρείτε εδώ. Με την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα υπάρξει ανακοίνωση από το ΤΕΕ για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις αφορούν την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού στην οποία έχει ενταχθεί το Τμήμα μας. Για το χρονοδιάγραμμα, την εξεταστική διαδικασία και την αναλυτική περιγραφή των εγγράφων που θα πρέπει να κατατεθούν, δείτε την:  Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2023)

E-mail επικοινωνίας: exams@central.tee.gr

προκήρυξη επισυνάπτεται στο ακόλουθο αρχείο ενώ μπορείτε να τη βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://web.tee.gr/exams/