Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2020-2021: Προθεσμίες & Εξεταζόμενα Μαθήματα

Ανακοίνωση σχετικά τις κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. (Προθεσμίες, Μαθήματα και ύλη).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.
Δικαιολογητικά: Αίτηση και αντίγραφο πτυχίου (Οι πτυχιούχοι του εξωτερικού, συνυποβάλλουν και βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. – πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος με βάση τις συνημμένες οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Blog Attachment